İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Eğitim kurumumuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 18/10/2012 tarih ve 78-İG sayı ile iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumu olarak yetkilendirilmiş olup, İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının içeriği aşağıda açıklanmıştır.

1- Bu programın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

2- Yukarıda belirtilen bu temel amaç çerçevesinde iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adaylara; öncelikle genel hukuk ve iş sağlığı ve güvenliği bilgisi, bunun ardından da işyerlerinde var olan risk etmenlerini fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal gibi ana başlıklar altında sınıflandırılabilecek ayrıntılı bilgi verilecektir.

3- Yürüteceğimiz İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı çerçevesinde, programın amaç ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir.
- Maden ve inşaat sektörleri münhasıran ele alınmıştır.
- Ayrıca buna ek olarak metal ve kimya sektörleri gibi iş kazası ve meslek hastalıkları açısından önemli sektörlerde yer alan işler de incelenecektir.
- İşyerlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmandan kaynaklanan risklerin ve bu risklerden korunma yöntemleri, her türlü tehlikeden kaynaklanan risklerin yönetimi hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.

4- İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama kısmı da 40 saatten az olmayacaktır. Kurumumuz gerek gördüğünde bu süreleri artırarak uygulayabilecektir.

5- Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze veya ilgili Yönetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıylagerçekleştirilecektir.

6- Adayların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Adayların, programın teorik bölümünde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalarını sağlamak ve böylece uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla, programın kalan 40 saatlik bölümü uygulamaya ayrılmıştır.

B.İş Güvenliği Uzmanı Temel Eğitim Programının Her Bir Öğesi İle İlgili Program Geliştirme Süreci Esasları :

Bu kısımda;

- Her konu için belirlenen amaç ve öğrenme hedefleri,
- Programın içeriği,
- Öğretme-öğrenme süreci,
- Ölçme-değerlendirme süreci,

ile ilgili esaslara yer verilmiştir.

Programda Yer Alan Konuların Amaç Ve Öğrenme Hedeflerine İlişkin Esaslar

İş Güvenliği Uzmanı Temel Eğitim Programında yer alan her konunun genel amaçları ve daha sonra da öğrenme hedefleri (kazanımları) belirlenmiştir. Böylece her konu ile katılımcılara kazandırılmak istenen özellikler belirlenmiştir. Konunun genel amacı ve ayrıntılı amaçları, öğretme-öğrenme sürecinin planlanması ve ölçme değerlendirme konusunda eğiticiye, rehber olacaktır.

Programın İçeriği İle İlgili Esaslar

2.1. Programın içeriği belirlenirken; iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen mühendis, mimar ve teknik elemanların çalışmaları sırasında karşılaşacakları olgu ve olaylar göz önünde bulundurularak, işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açan etmenler, bu etmenlerden kaynaklanan riskler ve bu risklerden korunma yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ve işyeri bazlı mikro politikalar gibi konulara dikkat edilmiştir.

Ayrıca seçilen bu konular, programda yer alan tüm konuların temel oluşturma ve bu temel üzerine diğer bilgilerin yerleştirilmesi açısından öğrenme önceliği ve kendi aralarında bütünlük arz etmeleri ölçütlerine göre sıralanmıştır.

Bu ölçütlerin seçilme nedeni esas olarak, iş güvenliği uzmanlığının (A), (B) ve (C) olmak üzere üç sınıfa bölünmüş olması ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığından başlamak üzere zamanla kazanılacak teknik uygulama tecrübesi ve başarılı olunması gereken ve her sınıf için ayrı ayrı düzenlenmiş olan sınavların varlığıdır.

Üç sınıfa ayrılmış olan iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde yer alan program içerikleri belirlenirken her konunun ağırlığı ayrı ayrı ele alınmış ve her sınıfta yer alan iş güvenliği uzmanlarının görev alacakları işyerleri dikkate alınmıştır.

Örneğin, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle, bu sınıf için düzenlenecek eğitimlerde güvenlik kültürü, hukuk bilgisi, kişisel koruyucu donanım ve ergonomi gibi konulara ağırlık verilmiştir.

(A) ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeliye ek olarak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle risk etmenleri ve sektörel ayrımlar gibi konulara ağırlık verilmiştir.

Her üç sınıf uzmanlık için düzenlenecek eğitimlerde, çalışma ortamı gözetimi, önleme politikaları, risk yönetimi ve değerlendirilmesi gibi konular ise her işyerinde aynı öneme sahip olmaları nedeniyle aynı oranda ağırlıklandırılmıştır.